Gemeente Haarlem Participatie

Hoofdkeuzes

Haarlem heeft als doel een aantrekkelijke, gezonde, sociale en bereikbare stad in de regio te blijven. Om dit te bereiken heeft het Haarlemse gemeentebestuur in 2017 een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Hieronder worden deze kort toegelicht.

Haarlem in zones

Alle gebruikers stellen eisen aan de openbare ruimte. Er komen steeds meer gebruikers in de stad en de openbare ruimte wordt niet groter. De vraag is welke keuzes er gemaakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat alles op die relatief beperkte ruimte blijft passen. De verschillende opgaven vragen om maatwerk, waarbij de oplossing kan verschillen per plek in de stad. Daarom onderscheiden we de stad in drie zones: de binnenstad, het centraal stedelijk gebied en het stedelijk gebied. In de ene zone kan bijvoorbeeld, vanwege de specifieke kenmerken, de fietser meer prioriteit krijgen dan het openbaar vervoer of vice versa.

Verblijfskwaliteit

Mensen wonen, werken en verblijven graag in Haarlem. De openbare ruimte speelt daarin een belangrijke rol. Een goede kwaliteit staat daarom centraal bij het nemen van beslissingen over deze ruimte. Dit zorgt ervoor dat bewoners zich thuis voelen in de stad en ondernemers zich hier graag vestigen. Ook zullen bezoekers met plezier gebruik maken van de ruimte.

Recreatieve mogelijkheden en routes

De openbare ruimte is er niet alleen om je in te verplaatsen, maar is er ook voor recreatief gebruik. Daarom kiest Haarlem voor een openbare ruimte waarin je goed kunt recreëren (lopend, spelend, fietsend of varend).

Ruimte voor stadsnatuur

Haarlem kiest ervoor de aanwezige variëteit van flora en fauna te behouden. Ook willen we de ecologische ontwikkeling verder versterken. Natuur krijgt meer mogelijkheden in de bebouwde omgeving, door er bij bouwprojecten nadrukkelijk rekening mee te houden.

Gezonde straatbomen

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van Haarlemmers. Ook dragen ze bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Een gezonde boom heeft onder de grond echter veel ruimte nodig. Ook moet er voldoende afstand zijn tot de gevels. Daarom nemen we extra maatregelen om de groeiplaatsen te verbeteren. Ook kiezen we in de stad voor een zogeheten ‘hoofdbomenstructuur’ (de samenhang van boomsoorten en hun locaties), waarin bomen tot volle wasdom komen.

Klimaatadaptatie

Het wordt in Haarlem warmer, natter en de zomers worden droger. Haarlem moet zich voorbereiden op wateroverlast, droogte en hittestress. Om de toenemende pieklasten van regenwater te kunnen verwerken wordt de bergingscapaciteit van het watersysteem vergroot. Haarlem wil dit bereiken door een fijnmazig netwerk van watergangen en de berging van regenwater.

Een compacte stad als Haarlem heeft veel versteende gebieden. In de toekomst worden de temperaturen hoger en de luchtvochtigheid neemt toe. Dit leidt tot een verhoogde kans op oververhitting bij kwetsbare groepen. Om dit probleem aan te pakken wordt de openbare ruimte zo ingericht dat een natuurlijke vorm van koeling ontstaat. Dat kan door groen of water toe te voegen of door meer schaduw te creëren.

Ruimte voor de voetganger en kwaliteit van de looproutes

Haarlem wil inwoners en bezoekers verleiden om in de binnenstad en het zogeheten ‘centraal stedelijk gebied’ meer te gaan lopen. Behalve voldoende ruimte op de trottoirs, heeft dit ook gevolgen voor de kwaliteit van de omgeving. Om Haarlemmers te stimuleren te gaan lopen, moet de openbare ruimte immers aangenaam zijn. Dit speelt vooral een rol langs de straten in de binnenstad en rond voorzieningen en parken in de rest van de stad.

Fiets in de stad

Haarlem zet in op de fiets als belangrijkste vervoermiddel in de stad, omdat dit positief is voor de gezondheid, duurzaamheid en het stedelijk ruimtegebruik. De groep fietsgebruikers zal de komende jaren diverser worden en op centrale plekken in de stad zal het fietsverkeer flink groeien. Het stimuleren van het gebruik van de fiets betekent echter niet alleen oog hebben voor fietspaden, veiligheid en verkeerslichten. Ook is het nodig te kijken naar de kwaliteit van de directe omgeving van de fietsers.

Duurzaam verkeer en vervoer

Om de stad toegankelijk te houden en de leefbaarheid te vergroten, wil Haarlem een verandering van vervoermiddel stimuleren. In de stad blijft het natuurlijk mogelijk de auto te gebruiken, maar de prioriteit ligt bij andere middelen.

De afname van het autogebruik betekent meer voetgangers, fietsers en meer gebruik van het openbaar vervoer. Duurzame mobiliteit kan worden bereikt door directe, aangename en comfortabele routes voor voetgangers en fietsers in de stad en een verbetering van het fiets- en ov-netwerk binnen de MRA . Daarnaast wordt ingezet op een programma van schonere mobiliteit.

Auto te gast in het centraal stedelijk gebied

Haarlem wil haar profiel als aantrekkelijke stad om te bezoeken versterken en de kwaliteit van de wijken rond de binnenstad verbeteren. In het zogeheten ‘centraal stedelijk gebied’, dat in omtrek wordt vergroot, is de auto te gast en de hoeveelheid verkeer beperkt.

Versterken van de 'HOV-corridor'

Met een hogere frequentie en verlenging van bestaande lijnen wil Haarlem het OV-gebruik in de regio stimuleren. Over het spoor zou naast de trein ook een zogeheten lightrail-verbinding moeten komen (een snelle variant van de tram). Verder kiest Haarlem voor een vrije OV-doorgang door de stad, om een snelle en betrouwbare doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk te maken.

Combineren van vervoermiddelen

Om de autonetwerken binnen de stad te ontlasten, kiest Haarlem voor het versterken van ‘ketenmobiliteit’. Dit betekent dat reizigers tijdens hun reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets, het openbaar vervoer en de auto kunnen combineren. Het stedelijk autonetwerk heeft, zeker in de spits, te maken met een groeiende belasting. Het is daarom belangrijk dat mensen worden verleid andere vormen van vervoer te kiezen.

Regioring rond Haarlem

In het belang van de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de stad, wil Haarlem automobilisten stimuleren gebruik te maken van de regioring; de Randweg en de A9. Hiervoor is de aanleg van een tunnel tussen de Schipholweg en de Dreef noodzakelijk (de Kennemertunnel). Hiermee wordt direct de kwaliteit van de openbare ruimte rond het Houtplein versterkt. Ook heeft het een positief effect op de relatie tussen Haarlem en de Haarlemmerhout. Deze investering maakt het tevens mogelijk om de Dreef, Kamperlaan, Paviljoenslaan en Buitenrustbruggen te ontlasten van doorgaand verkeer. Hierdoor kunnen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, water en groen voorrang krijgen.